Zapotrzebowanie rynku na usługi wszczepienia implantów – analiza rynku

Analiza rynku i zapotrzebowania na usługi związane z wszczepieniem implantów:

 • dynamika krajowego oraz międzynarodowego rynku usług dentystycznych i implantologicznych
  – udział prywatnego sektora usług medycznych
  – wzrost znaczenia turystyki medycznej
  Ocena wymienionych powyżej elementów, umożliwiła wywiedzenie wniosków na temat prognozowanego zapotrzebowania na wdrażany produkt oraz możliwości jego skutecznego funkcjonowania na rynku.

Rynek usług dentystycznych

(źródło: PMR „Rynek usług dentystycznych w Polsce 2015. Prognozy na 2015-2020”).
Od kilku lat obserwuje się pozytywną koniunkturę na rynku usług stomatologicznych. W 2016 r. rodzimy rynek usług dentystycznych osiągnął wartość ponad 10 mln zł i według prognoz będzie się rozwijał w tempie około 7% średniorocznie, osiągając wartość 12,6 mln zł w 2020 roku. Rynek napędzać będzie rosnąca świadomość Polaków co do wyglądu i stanu zdrowia zębów, stabilny wzrost gospodarczy, który wpłynie pozytywnie na prywatną część wydatków oraz zainteresowanie usługami dentystycznymi wśród obcokrajowców.

Istotnym motorem wzrostu będzie segment prywatny. Świadczenia stomatologiczne w Polsce od wielu już lat są domeną podmiotów niepublicznych, a ich rola będzie jeszcze wzrastać w ciągu najbliższych kilku lat. W nakładach na opiekę dentystyczną w 2014 r., aż 79% stanowił udział środków prywatnych. Prognozuje się, że w 2020 r. udział ten osiągnie poziom 86%.

Rynek usług stomatologicznych w Polsce jest zatem zdominowany przez usługi prywatne. Wynika to z luki, jaką pozostawił sektor publiczny, w którym inwestycje w usługi stomatologiczne są na bardzo niskim poziomie. Z tego względu bardzo dobrze rozwinął się sektor usług stomatologicznych obsługiwanych przez podmioty prywatne. Stomatologia pozostaje jedyną gałęzią medycyny, z usług której pacjenci korzystają częściej prywatnie niż publicznie. Z badania CBOS wynika, że w 2016 roku 50% Polaków przynajmniej raz odwiedziło dentystę, a zdecydowana większość (69%) wybrała usługi prywatnej kliniki stomatologicznej.

Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów stomatologii w Polsce jest implantologia. W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat liczba implantów wszczepionych w Polsce wzrosła więcej niż dwukrotnie i w 2014 r. wyniosła ponad 100 tys. Spadek ceny, do około 3,5 tys. zł za implant oraz wzrost popularności

Brytyjczycy, Amerykanie i mieszkańcy krajów skandynawskich, a podstawowym czynnikiem, który

skłania ich do leczenia w Polsce, są wyjątkowo atrakcyjne ceny zabiegów: koszt leczenia implantologicznego w naszym kraju może być nawet dwu-trzykrotnie niższy, niż w Niemczech czy na Wyspach Brytyjskich.

Analogiczne trendy rozwojowe rynku usług stomatologicznych obserwowane są na rynkach międzynarodowych. W ubiegłym roku wartość europejskiego rynku stomatologicznego oszacowano na 79 mld euro (ok 336 mld zł), przy czym najprężniej rozwijającym się segmentem – podobnie jak w Polsce – jest implantologia. Światowa wielkość rynku implantów stomatologicznych została wyceniona na 3,77 miliarda USD w 2016 roku, przy zachowaniu rocznego wskaźnika wzrostu na poziomie 7,7% w okresie 2014-2016. Przewiduje się, że światowy rynek implantów stomatologicznych wyniesie 6,81 mld USD do 2024 roku (źródło: Grand View Research „Dental Implants Market Size, Share and Trends Analysis Report By Product (Titanium Implants, Zirconium Implants), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, MEA), And Segment Forecasts, 2011 – 2024”).

Rynek implantów dentystycznych odnotowuje pozytywną dynamikę dzięki rosnącej populacji geriatrycznej, zwiększaniu turystyki medycznej i zwiększaniu wydatków na opiekę zdrowotną. Rosnąca liczba przypadków próchnicy zębów i chorób przyzębia oraz rosnąca świadomość stomatologiczna przyczyniają się do rozwoju rynku i systematycznej wzrostu jego wartości. Osoby starsze są bardziej narażone na problemy z zębami. Według raportu Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN-DESA) dotyczącego globalnego starzenia się, z każdym rokiem powiększa się populacja osób w wieku 60 lat i więcej. Procentowy udział tej grupy w 2013 r. wyniósł 11,7%, i oczekuje się, że do końca 2050 r. osiągnie poziom 21,1%. (źródło: PR Newswire, Global Dental Implants and Prosthetics Market Size, Share, Development, Growth and Demand Forecast to 2022- Industry Insights by Type, by Dental Implant Material by Dental Implant Procedure).

Zapotrzebowanie na wdrażaną usługę powiązane jest z koniunkturą obserwowaną na rynku prywatnych usług medycznych oraz rynku turystyki medycznej, co szczegółowo zostało przeanalizowane poniżej.

Rynek prywatnych usług medycznych

Dynamika rynku prywatnej opieki medycznej będzie wzrastać w kolejnych latach, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej. Determinant rozwoju omawianego rynku upatruje się w następujących czynnikach:

 •   wzrost PKB (średnio powyżej 3% rocznie, w całym analizowanym okresie, według prognoz PMR),
 •  wzrost konsumpcji prywatnej (średnio powyżej 3% w całym okresie),
 •  wzrost średnich miesięcznych wynagrodzeń (średnio powyżej 4% w całym okresie)
 •  spadek bezrobocia

Rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce będzie rozwijał się w tempie około 7% średniorocznie (CAGR) w ciągu najbliższych 6 lat, wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”. Według jej prognoz, w 2016 r. rynek wzrośnie o 6,4% r/r do 42 mld zł.

Źródło: PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016 r. Prognozy rozwoju na lata 2016- 2021”

W związku z wyższą dynamiką rynku prywatnego (około 7 % rocznie w latach 2016-2020) niż publicznego, udział wydatków prywatnych systematycznie wzrasta i stanowi coraz większy odsetek całkowitych wydatków na opiekę medyczną w Polsce (wzrost udziału prywatnych środków w całkowitych wydatkach z 34,5 proc. w 2012 r. do 45.3 proc. w 2020r.).

W segmencie świadczeń

płatnych bezpośrednio z kieszeni pacjenta (fee-for-service, FFS), dynamika wyraźnie przyspieszyła w 2014 r. i utrzymała się na wysokim poziomie również w 2015 r. W obliczu niedoboru podaży usług publicznej służby zdrowia i rosnących kolejek do specjalistów w ramach abonamentów medycznych oraz braku perspektyw na rozwiązanie tych problemów, rośnie chęć Polaków (zwłaszcza tych zamożniejszych) do korzystania z prywatnych usług medycznych. Dużą rolę w rozwoju tego segmentu ma przede wszystkim zależność od płac i dochodów. Wzrost tego segmentu będzie napędzony również przez inwestycje prywatnych firm medycznych w placówki o profilu FFS (fee-for-service, FFS).

Stomatologia jako polski towar eksportowy

Zwiększające się zainteresowanie turystyką zdrowotną jest uznawane za jedno z najważniejszych zjawisk występujących na rynku usług turystycznych. Wynika to głównie z przemian demograficznych i rosnącej świadomości zdrowotnej. Pojęcie turystyki zdrowotnej rozumiane jest jako ogół stosunków i zjawisk wynikających z pobytu i podroży osób, dla których głównym motywem i celem dominującym jest leczenie, poprawa lub zachowanie zdrowia.

Turystyka zdrowotna stała się wyspecjalizowaną gałęzią sektora usług medyczny. Stopniowo zwiększa się liczba klinik i gabinetów, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt medyczny i diagnostyczny. W Polsce turystyka medyczna jest terminem stosunkowo młodym. Różnice w cenach zabiegów, bez spadku na ich jakości przyciągnęły pierwszych zagranicznych pacjentów, którzy szybko odkryli, że polska oferta medyczna nie odbiega standardem od ich rodzimych placówek lub je po prostu przewyższa. Niejednokrotnie, ceny diagnostyki oraz zabiegów medycznych w Polsce są niższe o 60- 80% od tych samych świadczeń medycznych w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a część usług medycznych w ogóle nie jest dostępna dla obywateli danego kraju.

Rozwój turystyki medycznej wynika z rosnących problemów finansowania ochrony zdrowia nawet w bogatych krajach i wspiera go większa dostępność informacji przez Internet oraz zmniejszenie kosztów podróży w związku z rozwojem sieci tanich połączeń lotniczych. Według danych Polish Association of Medical Tourism w poszukiwaniu zdrowia lub urody odwiedziło Polskę w 2011 roku 320 tys.

zagranicznych pacjentów, a wartość rynku usług turystyki medycznej szacowana jest na 780 mln zł. Polska jest popularnym celem podróży po zdrowie z uwagi na wysoką jakość świadczonych usług i relatywnie niskie ich ceny, co przyciąga turystów – pacjentów nie tylko z krajów europejskich, ale także z całego świata. Według raportu Grail Research Polska może się stać w Europie jednym z trzech najbardziej perspektywicznych kierunków leczenia dla zagranicznych pacjentów.

Według prognoz polskiego Instytutu Turystyki, rynek turystyki medycznej będzie rozwijać się w tempie około 3-5% rocznie. Przyrost liczby pacjentów będzie efektem rosnących potrzeb osób starszych (tzw. demograficzny, senioralny wyż w Europie).

Głównymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi turystyki medycznej według raportu McKinsey jest nie tylko poszukiwanie oszczędności, ale także dostępności nowych technologii, lepszej jakości oraz szybszego dostępu do usług medycznych. Ograniczenie dostępności do leczenia wynikające z długiego czasu oczekiwania albo wysokich dopłat własnych jest czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu przez pacjentów decyzji o szukaniu medycznej pomocy za granicą.

Pacjenci podróżujący w celach medycznych wywodzą się z krajów, w których:

 • dostępność usług medycznych, wizyt specjalistycznych, zabiegów chirurgii jednego dnia,
  diagnostyki, usług dentystycznych jest ograniczona;
 • czas oczekiwania na powyższe świadczenia w kraju pochodzenia jest długi;
 • wysokość opłat lub dopłat ubezpieczonych pacjentów do powyższych interwencji medycznych
  w kraju pochodzenia jest wysoka;
 • duża jest grupa pacjentów nieubezpieczonych

Zgodnie z dostępnymi statystykami kraje, z których pacjenci wyjeżdżają po pomoc medyczną za granicę, to Wielka Brytania, kraje skandynawskie i Hiszpania.
Stomatologia jest jedną z czterech głównych grup świadczeń oferowanych w ramach turystyki medycznej w Polsce. Dla pacjentów zagranicznych najczęściej wykonywane są zabiegi  wysokospecjalistyczne, np. odbudowa kościimplanty dentystycznepodniesienie zatok szczękowych, skomplikowane leczenie kanałowe.

W świetle przedstawionych powyżej danych, wnioskować należy o wysokim zapotrzebowaniu na wdrażaną usługę oraz o jej znaczącym potencjale rynkowym.

ANALIZA KONKURENCJI

Istnieje szereg czynników rozwoju stomatologii w ramach turystyki medycznej, począwszy od dobrej opinii polskich lekarzy tej specjalizacji i coraz wyższych standardów opieki medycznej w Polsce, poprzez korzystny kurs złotego do euro, funta i dolara, aż do inkorporacje przez kraje Unii Europejskiej dyrektywy o leczeniu na terenie UE. Głównych determinant wyboru przez obcokrajowców usług stomatologicznych świadczonych w naszym kraju, upatruje się w:

– bardzo wysokich standardach usług dentystycznych,

– najnowocześniejszym wyposażeniu,

– wysokiej jakości wykonywanych zabiegów,

– atrakcyjnych cenach,

– profesjonalnej kadrze medycznej

źródło: PMR, „Rynek usług dentystycznych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Polski rynek usług dentystycznych, zdominowany przed podmioty prywatne, jest bardzo rozdrobniony. Działa na nim kilka dużych sieci stomatologicznych o zasięgu ogólnopolskim, ale z placówkami partnerskimi/zrzeszonymi na zasadzie licencji. Średnie i małe sieci stomatologiczne, najczęściej liczą po kilka placówek i mają zasięg ograniczony do jednego województwa lub miasta. Usługi dentystyczne dla posiadaczy abonamentów, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz na zasadzie fee-for-service – oferują także prywatne centra medyczne, które posiadają gabinety stomatologiczne w części swoich placówek. Znaczącą część rynku stanowią indywidualne prywatne centra stomatologiczne z kilkoma gabinetami i szerokim zakresem świadczeń, najczęściej działające bez kontraktu z NFZ oraz indywidualne prywatne gabinety stomatologiczne, zazwyczaj z zakresem świadczeń ograniczonym do podstawowych procedur, działające z kontraktem NFZ lub bez niego. Publiczne gabinety stomatologiczne najczęściej działają w ramach szpitali lub przychodni.

Stomatologia pozostaje jedyną gałęzią medycyny, z usług której pacjenci korzystają częściej prywatnie niż publicznie. Z badania CBOS wynika, że w 2016 roku 50% Polaków przynajmniej raz odwiedziło dentystę, a zdecydowana większość (69%) wybrała usługi prywatnej kliniki stomatologicznej. Z usług dentysty refundowanych w ramach NFZ korzysta zaledwie co trzeci Polak. To w dużej mierze wina niedofinansowania – wydatki na stomatologię stanowią 2,49% całego budżetu NFZ, co oznacza, że na statystycznego Polaka przypada zaledwie około 47 zł. To uniemożliwia jakiekolwiek inwestycje, więc podmioty publiczne przegrywają konkurencję z prywatnymi.

Zgodnie z aktualnymi danymi (stan na 31 marca 2018 r.) w Polsce zarejestrowanych jest 32345 podmiotów, w ramach głównego PKD działalności – 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna. Z tego 2081 firm, funkcjonuje w województwie pomorskim, co określić należy jako bezpośrednią konkurencję Wnioskodawcy.

Wielu spośród analizowanych konkurentów, nie posiada w ofercie usług augmentacji tkanki kostnej Poniżej zaprezentowano charakterystykę wybranych konkurentów Wnioskodawcy:


Udostępnij: